Ph.D. Students

2023

Richard Afatsao

Zachary Arneth

Zhendong Chen

Wentao Ji

Xiang Li

Da Xu

2022

Satadru Bhattacharyya

Xiaofeng Gong

Phillip Hwang

Meng Song

Feifan Wang

Xinrui Wang

2021

Matthew Brown

Shangyue Jiang

Keuncheol Lee

Lulin Li

Sirui Qiu

2020

Kunze Li

Ghania Shuaib

2019

Tiange Du

Yijia Gao

Anastassiya Karaban

Ha Kyeong Lee

Benjamin Taraskevich

Jiaqi Wang

2018 or earlier

Tongan Liu

Victor Volkman

Jinsoon Cho