Ph.D. Students

2022

Satadru Bhattacharyya

Xiaofeng Gong

Phillip Hwang

Meng Song

Feifan Wang

Xinrui Wang

2021

Matthew Brown

Shangyue Jiang

Keuncheol Lee

Lulin Li

Sirui Qiu

Zhengxuan Wu

2020

Kunze Li

Ghania Shuaib

2019

Tiange Du

Yijia Gao

Anastassiya Karaban

Benjamin Taraskevich

Jiaqi Wang

2018

Faisal Algosair

Abdulmohsen Almuhaisen

Lindsey Buck

Xuejian Gong

Ruohan Huang

Tongan Liu

Miranda Mendiola-Valdez

Victor Volkman

Ziyun Wu

Yizhi Zhu

2017 or earlier

Dominic Albino

Treena Goswami

Jingyun Chen

Jinsoon Cho

Jinning Wang

Haoxiang Xu

Heshan Zhang