Ph.D. Students

2021

Matthew Brown

Shangyue Jiang

Keuncheol Lee

Lulin Li

Sirui Qiu

Zhengxuan Wu

2020

Kunze Li

Ghania Shuaib

2019

Tiange Du

Yijia Gao

Anastassiya Karaban

Ha Kyeong Lee

Benjamin Taraskevich

Jiaqi Wang

2018

Faisal Algosair

Abdulmohsen Almuhaisen

Lindsey Buck

Xuejian Gong

Ruohan Huang

Tongan Liu

Miranda Mendiola-Valdez

Victor Volkman

Ziyun Wu

Yizhi Zhu

2017

Erdal Asker

Birendra Budha

Dingxian Cao

Jingyun Chen

Jinsoon Cho

Zhenhao Gong

Chun Li

Chuang Li

Deepak Saraswat

Jinning Wang

Heli Xu

Haoxiang Xu

Heshan Zhang

2016

Treena Goswami

Wei Zheng

2015

Shiyi Chen

Qian He

Edlira Cocoli

Before 2015

Dominic Albino